KËRKIM PËR PËRSOSJE JURIDIKE

Kërkimi për përsosmërinë juridike është motoja primare e familjes së juristëve të cilët bashkëpunojnë me agjencinë AKADEMIK.

Në qendër të vëmendjes sonë është juristi i cili bën gjithçka që është e mundur për të mbrojtur interesat më të mira të kompanisë, punëdhënësit ose klientit të vet.

Ne i trajtojmë me respekt të veçantë juristët të cilët nuk supozojnë, por hulumtojnë, kërkojnë zgjidhje ligjore për situatat juridike të pazgjidhura në dukje, nuk premtojnë sukses, por investojnë mund mbinjerëzor në punën që e kryejnë.

Si kontribut i jonë për përpjekjet e juristëve të cilët me ne e ndajnë të njëjtin pasion për të drejtën dhe dëshirojnë të përmirësohen, përsosen dhe të thellohen në artin e ushtrimit të profesionit juridik, Akademik ofron mundësinë për njohjen me rregullat e Unionit Evropian, rregullat në vendet që na rrethojnë, rregullat e vendeve tjera në botë dhe organizatave ndërkombëtare, si dhe informata tjera të dobishme lidhur me rregullativën e vlefshme në Republikën e Maqedonisë dhe implementimin e saj.

Shpresojmë se resurset në vazhdim do t'ju vinë në ndihmë dhe do të kontribuojnë për suksesin e kërkimit tuaj për përsosmërinë juridike.

PROPOZIME TË LIGJEVE Aktgjykime të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut PROCEDURA TË FALIMENTIMIT MODELE TË DOKUMENTACIONEVE TË TENDERIT DHE MARRËVESHJEVE PËR FURNIZIME PUBLIKE MODELE TË DOKUMENTEVE PËR THEMELIM TË SHOQËRISË TREGTARE UNIONI EVROPIAN

Access to EU legislation in 24 official languages of the Union (Official Journal of the EU, EU law: EU treaties, directives, regulations, decisions, consolidated legislation, preparatory acts, case-law (judgments, orders), international agreements, EFTA documents, summaries of EU legislation, other public documents)

KROACIA SERBIA MALI I ZI SHQIPËRIA BOSNJA E HERCEGOVINA   KOSOVA BULLGARIA   SHTETE DHE ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE TJERA