POLITIKA PËR MBROJTJEN E PRITATËSISË

AKADEMIK në punën e saj e respekton Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të gjitha rregullat të cilat në çfarëdo lloj mënyre përcaktojnë një tretman të posaçëm të të dhënave personale të përdoruesve.

  1. AKADEMIK vjen vetëm deri te ato të dhëna personale të cilat përdoruesit kanë vendosur ti lënë gjatë regjistrimit.
  2. AKADEMIK në asnjë mënyrë të njëjtat të dhëna nuk do ti klasifikoj, grupoj ose përdorë për çfarëdo qëllimi tjetër përveç për komunikim ligjor me vetë përdoruesit.
  3. Përdoruesi gjatë regjistrimit është i detyruar ti vendos vetëm ato të dhëna të cilat janë shënuar posaçërisht në formularin e regjistrimit. Ato të dhëna mblidhen veçanërisht për komunikim ligjor me përdoruesit, për shembull të dhëna të elementeve ligjore në faturë.

AKADEMIK i zbaton të gjitha standardet për ruajtjen e të dhënave personale, si dhe standardet për fshirjen e të dhënave personale në pajtueshmëri me rregullat të zbatueshme në Republikën ë Maqedonisë.