Në intervalin e caktuar kohor, shfrytëzuesi ka të drejtë në shfrytëzim pa limit në të gjitha aktet dhe rregulloret në këtë bazë të të dhënave.6 muaj
12 muaj
1 konekcion 12.237,00 23.182,00
3 konekcione 34.391,00 68.010,00
6 konekcione 68.010,00 132.933,00
10 konekcione
112.060,00 218.977,00

Çmimet janë të shënuara në denar dhe nuk përmbajnë TVSH (18%).

Pagesa e përdorimit bëhet me avans, në periudhë të caktuar kohore (6/12 muaj).

Pagesa bëhet në bazë të fakturës së përgatitur sipas informacioneve të dhëna nga përdoruesi gjatë parapagesës. Për këtë qëllim janë të nevojshme informacionet në vijim:

  • emri i subjektit јuridik / emri dhe mbiemri
  • adresa e plotë (numri postal, vendi, rruga, numri)
  • emri dhe numri i telefonit për kontakt
  • e-mail adresa
  • periudha e parapagesës
  • numri i konekcioneve.