Në intervalin e caktuar kohor, shfrytëzuesi ka të drejtë në shfrytëzim pa limit në të gjitha aktet dhe rregulloret në këtë bazë të të dhënave.6 muaj
12 muaj
1 konekcion 11.315,00 21.435,00
3 konekcione 31.799,00 62.885,00
6 konekcione 62.885,00 122.915,00
10 konekcione
103.615,00 202.475,00

Çmimet janë të shënuara në denar dhe nuk përmbajnë TVSH (18%).

Pagesa e përdorimit bëhet me avans, në periudhë të caktuar kohore (6/12 muaj).

Pagesa bëhet në bazë të fakturës së përgatitur sipas informacioneve të dhëna nga përdoruesi gjatë parapagesës. Për këtë qëllim janë të nevojshme informacionet në vijim:

  • emri i subjektit јuridik / emri dhe mbiemri
  • adresa e plotë (numri postal, vendi, rruga, numri)
  • emri dhe numri i telefonit për kontakt
  • e-mail adresa
  • periudha e parapagesës
  • numri i konekcioneve.