Во договорениот временски интервал, корисникот има право на неограничен пристап до сите прописи и акти во оваа база на податоци.

6 месеци 12 месеци
1 конекција 12.237,00 23.182,00
3 конекции 34.391,00 68.010,00
6 конекции
68.010,00 132.933,00
10 конекции
112.060,00 218.977,00Цените се изразени во денари и не вклучуваат ДДВ (18%).

Користењето се плаќа авансно, за избраниот временски период (6 или 12 месеци).


Уплатата се врши на основа на фактура подготвена според информациите дадени од корисникот при претплатата. За таа цел потребни се следните информации::

  • назив на правно лице/ име и презиме
  • потполна адреса (поштенски број, место, улица, број)
  • име и телефон за контакт
  • е-пошта
  • период на претплата
  • број на конекции